Doğum Konforu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Potur, D. C., Merih, Y. D., Külek, H. ve Gürkan, Ö. C. (2015). Doğum konforu ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 18(4), 252-258.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Coşkuner Potur
Geçerlik: 

DKÖ’nün faktör yapısını incelemek amacı ile yapılan faktör analizi sonucunda KMO
katsayısı 0.74 bulunmuştur. Barlett’s testi sonucu p<0.001 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç alınan örneklem verilerinin faktör belirlemek için yeterli olduğunu göstermektedir. Principal Compenent Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’i aşan 3 faktör elde edilmiştir. KMO katsayısı 0.75 Barlett küresellik testi sonucu p< 0.001 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan analizler sonucunda 14 maddelik DKÖ için iç tutarlılık kat sayısını gösteren Cronbach alpha kat sayısı 0.70 olarak saptanmıştır. Bu değer kabul edilebilir düzeyde bulunmuş olup, maddeler birbirleri ile ilişki göstermektedir

3 alt boyut ve 14 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: