Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışır, H., Karaçam, Z., Akgül, F. A., ve Kurnaz, D. A. (2009). Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(1),1-8.

Sorumlu Yazar: 
Hüsniye Çalışır
Geçerlik: 

Ölçeğin uyum geçerliği gözlemciler arası Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiştir. DSEDÖ’nin gözlemciler arası toplam puan korelasyonlarının 0.85 ile 0.93 arasında değiştiği ve istatistiksel olarak önemli (p<0.001) olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Gözlemciler arası tutarlılık katsayısının toplam puan için 0.97 olduğu ve maddelerin her biri için 0.88 ile 0.97 arasında değiştiği saptanmıştır

Derecelendirme: 
5’li Derecelendrime (1: Hiç ölçmüyor, 5: Tam olarak ölçüyor)
İletişim: