Dinin Etkisini Hissetme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yapıcı, A. (2006). Yeni Bir Dindarlık Ölçeği ve Üniversiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyi: Çukurova Üniversitesi Örneği. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 66-116.

Sorumlu Yazar: 
Asım Yapıcı
Geçerlik: 

Faktör analizi uygulanmış, neticede ölçeğin varyansın % 37.82’sini oluşturan tek faktörde toplandığı görülmüştür. Her bir maddenin faktör yük değerleri .52 ile .79 arasında değişiklik göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır.

17 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 4= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: