Dinin Bireyselleşmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Paker, K. O. ve Akçalı, S. İ. (2012). Dinin bireyselleşmesi: Üniversite gençliği ile bir ölçek çalışması. Gaziantep University-Journal of Social Sciences, 11(4), 1440-1459.

Sorumlu Yazar: 
Kamile Oya Paker
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik olarak faktör analizi kullanılmıştır. Temel Bileşenler Analizi sonucunda toplam varyansın % 48.6’sını açıklayan ve öz değeri 1’in üzerinde olan üç temel bileşen elde edilmiştir. Ancak farklı bileşen
çözümlemeleri incelendiğinde en anlamlı yapının varyansın % 40.1’ini açıklayan
iki bileşenli yapı olduğu görülmüş; yalnızca iki madde içeren üçüncü faktör
ölçekten çıkarılmıştır. Faktör yapılarını incelerken, .40’ın üstünde kalan faktör
ağırlıkları göz önüne alınmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik Alpha katsayıları, Dinin Bireyselleşmesi Ölçeği için .73; “Dinsel Gelenek ve Ritüellerden Ayrıştırma” alt boyutu için .74 ve “Dini Bireysel Bir Derinlik Hissi Olarak Deneyimleme” alt boyutu için .68 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut ve 12 madde
Dinsel Gelenek ve Ritüellerden Ayrıştırma (5 m): Allah benim için bir dost olmaktan önce yüce bir hakimdir.
Dini Bireysel Bir Derinlik Hissi Olarak Deneyimleme (7 m): İbadetler benim için amaç değil, ruhsal gelişimimde araçtır.

Derecelendirme: 
7 ‘li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 7= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: