Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (DOBİFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, G. T., & Cicioğlu, H. İ. (2020). Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (DOBİFÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi, 2(1), 1-17.

Sorumlu Yazar: 
Gönül TEKKURŞUN DEMİR
Geçerlik: 

Örneklem uygunluğu 0,90; Bartlett Sphericity testi ki-kare değeri ise, 863.952 (sd=66; p=.000) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İF faktörünün Cronbach Alfa katsayısı .82, DF faktörünün Cronbach Alfa katsayısı .83; DOBİFÖ’nün toplam puan Cronbach Alfa değeri .88 olarak bulunmuştur.

12 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
İçsel Farkındalık (5m): Oyunlardaki aksiyonlardan dolayı dijital oyun bağımlılığı bireyin stresini arttırır.
Dışsal Farkındalık (7 m): Dijital oyun bağımlıları kendini dijital oyun oynamaktan alamadığı için çevresindekilere zaman ayıramaz.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç Katılmıyorum – 5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: