Madde Bağımlılığına Toplumsal Bakış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, H. ve Kök, B. (2019). Toplumda madde bağımlılığı algısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Bağımlılık Dergisi, 20(3), 119-132.

Sorumlu Yazar: 
Hakkı POLAT
Geçerlik: 

Dört faktörlü yapıda açıklanan varyans oranı %46,46 olarak hesaplanmıştır. Program çıktılarına göre 1.faktör varyansın %22,75’ini, 2.faktör 13,679’unu 3.faktör %5,26’sını, 4.faktör %3,9’unu, 5.faktör %3,8’ini ve 6.faktör ise %3,56’sını açıklayabilmiştir. DFA sonucunda Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) değeri 0,076, Goodness Of Fit Index (GFI) değeri 0,97, Comperative Fit Index (CFI) 0,99 olarak hesaplanmıştır. RMSEA için %90 güvenilirlikle güven aralığı 0,074 ila 0,078 arasındadır ve test istatistiği değeri p≤0,05 olarak bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında RMSEA değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Geliştirilen ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için yapılan Cronbach Alfa testi sonucunda da güvenilirlik düzeylerinin 0,659 ila 0,929 değerleri arasında olduğu görülmektedir.

Aile ve Birey Yapısı Etkisi (7m): Kişinin psikolojik sorunları uyuşturucu maddeye başlaması üzerinde etkilidir.
Çevre ve Toplum Etkisi (7m): Kişinin arkadaş çevresi uyuşturucu maddeye başlaması üzerinde etkilidir
Toplumsal Duyarlılık (5m): Toplum madde bağımlığı konusunu görmezden gelmektedir
Kurumsal Duyarlılık ve Mücadele (15m): Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamu kurumları arasındaki işbirliği yeterlidir.

Derecelendirme: 
5li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum- 5-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: