Davranış ve Öğretim Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taghıyeva, A. (2019). Davranış ve öğretim yönetimi ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Okul öncesi öğretmenleri için geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Aytan TAGHIYEVA
Geçerlik: 

. Çalışmada kullanılan Davranış ve Öğretim Yönetimi ölçeğinin Türkçe formunun geçerliğini test etmek amacıyla:
1. Döndürülmemiş Açıklayıcı Faktör Analizi (Principal Axis Factoring)

Güvenirlik: 

Çalışmada kullanılan Davranış ve Öğretim Yönetimi ölçeğinin Türkçe formunun güvenirliği Cronbach’s Alpha testi, Maddelerin İki Eşdeğer bulguları (Guttman split-half ve Equal-length Spearman-Brown sonuçları), Madde Toplam korelasyonu (Pearson) ile Maddeler arasındaki ilişki boyutları bağımsız T-Testi ile test edilmiş ve Alt-Üst %27’lik (n=65) grup dilimi arasındaki fark hesaplanmıştır.

Ölçek 12 madde ve 2 faktörden oluşmaktadır
Davranış Yönetimi(4m) :. Eğer öğrenci kuralların dışına çıkıyorsa, sınıf kurallarına uyulması konusunda ısrar ederim
Öğretim Yönetimi(8m) :Sınıf içerisinde soruları ele almak için neredeyse her zaman iş birliğine dayalı öğrenme çalışması yaparım

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: