Farklılıkların Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergül, H.F., Kurtulmuş, M.(2014). Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 298-312.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Fazlı Ergül
Geçerlik: 

Verilerin AFA’ya uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO ve BS testi sonuçlarına bakılmıştır. KMO değerinin .94 ve BS değerinin p<.05’ten küçük çıkması sonucu, verilerin AFA’ya uygun olduğu kanaatine varılmıştır. KMO değeri .70 ve üzeri bir değer AFA için verilerin uygun olduğunu gösterir (Can, 2013: 277).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cranbach Alpha iç tutarlılık katsayına bakılmıştır. Farklılıkların yönetimi ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamı için .94 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin farklılıkların yönetimine ilişkin uygulamalar alt boyutu Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93; farklılıklara ilişkin yaklaşımlar alt boyutu katsayısı .89 olarak saptanmıştır.

27 madde

Derecelendirme: 
İletişim: