Damgalama (Stigma) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman, E. ve Güngör, H. (2013). Damgalama (Stigma) Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 251-270.

Sorumlu Yazar: 
Erkan Yaman
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi ölçeğin, ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, psikolojik sağlık ve önyargı olarak adlandırılan dört alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir. Test madde korelasyonları .31 ile .52 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütün olarak güvenirlik analizi Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, Spearman-Brown korelasyon katsayısı ve Guttman split-half güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmış ve Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı 0.84, Spearman-Brown korelasyon katsayısı 0.85 ve Guttman split-half değeri ise 0.85 olarak bulunmuştur.

4 alt boyut ve 22 madde
Ayrımcılık ve Dışlama (6 m): Kılık kıyafeti aykırı kişiler dışlanmayı hak eder.
Etiketleme (6 m): Bayan personel iş ortamında daha fazla sorun çıkarır
Psikolojik Sağlık (5 m): Psikolojik yardım alan bireylerin kişilik problemleri vardır.
Önyargı (5 m): Adli suça karışmış biriyle aynı ortamda çalışmak istemem.

Derecelendirme: 
5li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum – 5-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: