HIV-AIDS Damgalama Ölçeği (HIV/AIDS Stigma Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, P. (2011). HIV-AIDS Damgalama Ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Pakizer Çalışkan
Geçerlik: 

Uzmanlardan her bir ölçek maddesinin uygunluğunu ve
anlaşılırlığını kapsam geçerlik indeksine (KGİ) göre 1-4 puan arasında [“4 puan: Çok
uygun”, “3 puan: Oldukça uygun ancak ufak değişiklik gerekir”, “2 puan: Biraz
uygun/ifadenin revizyonu gerekir”, “1 puan: Uygun değil” şeklinde] değerlendirmeleri
istendi. Değerlendirmelerde ölçek maddelerinin % 80’inin 3 ve üzerinde puan alması
beklendi, 3 puandan daha düşük puan alan maddeler tekrar gözden geçirilerek
değişiklikler yapıldı. Ölçeğin KGİ’si 0,96 bulundu. Alınan uzman görüşleri
doğrultusunda ölçeğin dil geçerliği onaylandı. Ön uygulama yapılan hasta grubunda
ölçekteki ifadelerin anlaşılır olduğu gözlendi. Uzmanların önerileri ve ön uygulama
sonucunda ölçek son halini aldı.

Güvenirlik: 

Araştırmada ölçeğin ilk uygulamasına 125 hasta dahil edildi. Bu hastaların
30’una test-tekrar test yapıldı. İlk uygulamadan sonra test-tekrar test için hastaların
telefon numaraları alındı ve tekrar test 15-30 gün sonra yapıldı. Ölçeğin test-tekrar test
güvenilirliğini sınamak için, iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon
Pearson Momentler Çarpımı tekniği kullanılarak analiz edildi

Sözlü Saldırı (8 Madde): Birisi beni azarladı

Olumsuz Benlik Algısı (5 Madde): Artık bir birey olmadığımı hissettim.

Sağlık Bakım İhmali (7 Madde): Hastanede yada klinikte ağrım önemsenmedi.

Sosyal İzolasyon (5 Madde): İnsanlar beni ziyaret etmeyi bıraktı

Bulaşma Korkusu (6 Madde): Diğer insanlarla birlikte yemek yemeyi
bıraktım.

İşyeri Damgası (2 Madde): Birisi beni işimden kovdurmaya çalıştı.

Derecelendirme: 
Dörtlü likert tipi olan ölçekte, hiçbir zaman yanıtına 0 puan, bir ya da iki kez yanıtına 1 puan, birkaç kez yanıtına 2 puan ve çoğu zaman yanıtına 3 puan verilmiştir.
İletişim: