Covid-19 Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bıyık, Z., Acar, A. S., ve Kabaağıl, T. (2021, 21-23 Haziran). Covid-19 Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği [Bildiri Sunumu]. Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II,, Artvin, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Salih ACAR
Geçerlik: 

Covid-19 Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği için ilk adımda maddelerin birbiriyle olan ilişkilerini ve alt
boyutlarını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda
ölçek maddeleri için KMO ve Bartlett testi değerlerine bakılarak bu değerlerin istenilen düzeyde oldukları
görüldükten sonra ölçeğin sonraki aşamasına geçilmiştir. Madde yük değerlerinin yüksek olmasının madde
kararlılığı açısından önemli olduğu için gerçekleştirilen analizlerde 0.50 değeri altında madde yüküne sahip
maddeler elenmiştir. KMO değerinin .956 olduğu görülmektedir. Literatürde kabul gören değer 0.50
ve üstünde olan değerlerdir. Bu durumda çalışmanın KMO değeri çok iyi olarak kabul edilen değerler arasındadır. Bartlett’s testi sonucunda; 3502,318 (p<0.05) değeri elde edilmiştir. Bu sonuca göre elde edilen
değerler anlamlı ve analiz için kullanılan veriler normal dağılmaktadır.Tek faktörlü yapı
toplam varyansın %56,978’ini açıklamaktadır. Sosyal bilimlerde yapılan çalışmalar için açıklanan varyansın
%40 ve üstü olması kabul görmekte olduğu için geliştirilen bu ölçeğin kabul edilen değer üzerinde olduğu
görülmektedir.Yapılan analizlerde ,600
ve altında olan maddeler elenmiş ve sonuç olarak tek boyutlu 19 maddeli bir ölçek elde edilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizi diyagramı incelendiğinde, ölçeğin tek faktörlü yapısının doğrulandığı görülmektedir. Bu sonuca göre Covid-19 Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeğinin 1 boyut ve 19
maddeden oluştuğu görülmektedir. Bu sonuç daha önce yapılmış olan açıklayıcım faktör analizi sonucunu
doğrulamaktadır. Ölçeğin hem faktörü hem de faktörde olan maddelerin bir yapı içinde olması görüşü
doğrulanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçek maddelerinin yük değerlerinin hepsi kabul
edilebilir olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Yapılan bir ölçek çalışması için farklı güvenirlik analizlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Bu analizlerden Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısına bakmak önemlidir. Güvenilir bir ölçek için maddeler arasında yüksek seviyede tutarlılık olması ve elde edilen verilerin sosyal bilimler için 0,81 ve üzerinde olması
gerekmektedir (Yaşar, 2014). Covid-19 Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeğinin iç tutarlılık katsayısının belirtilen sınırlar üzerinde olduğu ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ,957 olarak elde edilmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Beni hiç yansıtmıyor – 5= Beni tamamen yansıtıyor)
İletişim: