Bozukluğa Özgü Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BÖBTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başer, İ. G. (2016). Bozukluğa Özgü Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BÖBTÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Gökşin BAŞER
Geçerlik: 

Ölçeğin sahip olduğu 24 madde için madde toplam korelasyon değerleri incelendiğinde, tüm madde korelasyon
katsayılarının istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar ise, ölçek içerisinde
yer alan 24 maddenin güvenirliklerinin yüksek ve maddelerin ölçeğin bütünlüğü ile tutarlı ve
maddelerin tamamının aynı yapı içerisinde olduğunu yani maddelerin aynı amacı ölçmeye
yönelik maddeler olduğunu ortaya koymuştur. Bir sonraki aşamada ise, Bozukluğa Özgü
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği’nin (BÖBTÖ) benzer ölçek geçerliğini belirlemek adına,
55 kişilik ikinci bir örneklem üzerinde, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği Kısa Formu
(BTÖ-12) ile Hasta Sağlık Ölçeği kullanılmıştır. BÖBTÖ’nün alt boyutları ile, BTÖ-12 ve
Hasta Sağlık Ölçeği alt boyutları arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde, BÖBTÖ’nün
BTÖ-12 ve Hasta Sağlık Ölçeği ile benzer yapıları ölçen alt boyutları arasında, pozitif yönde
ve istatistiki olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Güvenirlik: 

BÖBTÖ için elde edilen Cronbach Alpha sayısı yüksek derecede güvenirliği göstermektedir. Ölçeğin test-tekrar test
güvenirliğinin incelenmesi adına, aynı örnekleme 15 gün ara ile ölçek tekrar uygulanmıştır.
Elde edilen Pearson Moment Çarpım Katsayıları arasındaki ilişkiler istatistiki olarak anlamlı
ve pozitif yöndedir.

8 faktörlü 24 madde
1. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Yaygın Anksiyete
Bozukluğu (BT-YAB)
Madde 1,2,3
2. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Toplumsal Kaygı
Bozukluğu (BT-TKB)
Madde 4,5,6
3. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Obsesif Kompulsif
Bozukluğu (BT-OKB)
Madde 7,8,9
4. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Sağlık Anksiyetesi
(BT-SA)
Madde 10,11,12
5. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Travma Sonrası
Stres Bozukluğu (BT-TSSB)
Madde 13,14,15
6. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Panik Bozukluğu
(BT-PB)
Madde 16,17,18
7. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Özgül Fobi (BTÖF)
Madde 19,20,21
8. Belirsizliğe Tahammülsüzlük – Majör Depresyon
Bozukluğu (BT-MDB)
Madde 22,23,24

Derecelendirme: 
İletişim: