Çocuklar İçin İstismar Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sakınmaz, E. (2019). Çocuklar için istismar Bilgi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Esma Sakınmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanından iki öğretim üyesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanından iki uzman doktor, Halk Sağlığı Hemşireliği alanından dört öğretim üyesi ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanından iki öğretim üyesi olmak üzere toplam 10 uzmandan görüş istenmiştir (EK-16). Uzmanlar tarafından ölçek maddeleri, 1 (çok değişiklik gerekiyor), 2 (az değişiklik gerekiyor), 3 (uygun) ve 4 (çok uygun) olacak şeklinde puanlandırılmıştır. Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda ölçek

Güvenirlik: 

Çocuklar İçin İstismar Bilgi Ölçeği’nin güvenirliği; tanımlayıcı istatistikleri (ölçek ve alt boyutlarının ortalama değeri, standart sapması, ortanca değeri, minimum ve maksimum değerleri), KR 20 iç tutarlık güvenirlik katsayısı ve Rasch madde analizi yapılarak değerlendirilmiştir

Ölçek 33 madde ve 2 faktörden oluşmaktadır
Uygun olmayan dokunma (24m): Sırları her zaman saklamalısın
Uygun dokunma (9m): Eğer bir arkadaşının babası, kaybolan kedisini aramak için senden yardım isterse, hemen onunla gidip, ona yardım etmelisin.

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: