Çocuklar İçin Kalp Sağlığı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, İ. (2017). Çocuklar İçin Kalp Sağlığı Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
İsa Çelik
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açıklayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin 28 madde ve altı faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Çocuklar İçin Kalp Sağlığı Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .83 olarak bulunmuştur. Beslenme Alt Boyutu için .76, Egzersiz Alt Boyutu için .79, Sedanter Yaşam Alt Boyutu için .72, Sigara Alt Boyutu için .75, Kendini Sevme Alt Boyutu için .70, Stres Alt Boyutu için .74 olarak bulunmuştur.

Ölçekte 28 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
Beslenme (7m): Dışarıda yemek yiyeceksem hamburger ve pizza yemeyi tercih
ederim.
Egzersiz (5m): Boş zamanlarımı spor yaparak geçirmeyi tercih ederim.
Sedanter yaşam (4m): Günümün çoğunu oturarak geçirmeyi tercih ederim.
Sigara (4m): Sigara içilen ortamlarda rahatsız olurum.
Kendini sevme (4m): Arkadaşlarım arasında sevilen biriyim.
Stres (4m): . Derslerim konusunda endişelenirim.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: