Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu-II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, G. ve Kabasak, Z. (2014). Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği kısa formu-II: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 10(2), 491-510.

Sorumlu Yazar: 
Gökmen Arslan
Geçerlik: 

Beş alt boyuttan oluşan ölçme aracının anne-baba formlarında 32 maddenin .40 üzeri yük değerine sahip olduğu ve bu beş boyutun baba formunda toplam varyansın %54.6’ sını, anne formunda %56.34’ ünü açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları incelendiğinde, anne formu .88 için ve baba formu için elde edilen cronbach alpha .92 olarak bulunmuştur. Baba formu için boyutlara ilişkin elde edilen iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde, şiddetli red .80, gizli red, .77, gerçekçi olmayan beklentiler .73, aşağılama .89 ve kabul/saygı boyutunda ise .85 olarak bulunmuştur. Anne formu için boyutlara ilişkin elde edilen iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde ise, şiddetli red .83, gizli red, .78, gerçekçi olmayan beklentiler .73, aşağılama .91 ve kabul/saygı boyutunda ise .86 olduğu görülmüştür.

Toplam 30 Madde
Şiddetli Red (5 m):
Gizli Red (5 m):
Gerçekçi Olmayan Beklentiler (6 m):
Aşağılama (9 m):
Kabul/Saygı (7 m):

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= Hemen hemen hiçbir zaman – 4= Hemen hemen her zaman)
İletişim: