Ergenler için Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, G. ve Kabasakal, Z. (2014). Ergenler için Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu-II: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 491-510.

Sorumlu Yazar: 
Gökmen Arslan
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, baba formunda alt ölçekler düzeyinde faktör yük değerlerinin aşağılama alt ölçeği için .55 ile .75 arasında, kabul/saygı alt ölçeği için .58 ile .83 arasında, şiddetli red alt ölçeği için .41 ile .69 arasında, gizli red alt ölçeği için .53 ile .68 arasında ve gerçek dışı beklentiler alt ölçeği için 44 ile 65 arasında değiştiği bulunmuştur. Toplam varyansın %54.6’sını açıkladığı görülmüştür. Anne formu için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları, alt ölçeklere ilişkin elde edilen faktör yük değerlerinin, aşağılama alt ölçeği için .51 ile .77 arasında, kabul/saygı alt ölçeği için .42 ile .86 arasında, şiddetli red alt ölçeği için .52 ile .73 arasında, gizli red alt ölçeği için .51 ile .67 arasında ve gerçek dışı beklentiler alt ölçeği için .41 ile .68 arasında değişmiştir ve toplam varyansa yaptıkları katkı %56.34’tür.
χ 2/sd oranının 3.8 olduğu görülmüştür. RMSEA değeri incelendiğinde, .047 düzeyinde bir uyum indeksine sahip olduğu görülmüştür. GFI’nın .92, NFI’nın .97, CFI’nın .98, RFI’nın .97 ve IFI’nın .98 olduğu görülmektedir. SRMR değerine bakıldığında ise, uyum indeksinin .045 olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde, anne formu için .88 ve baba formu için .92 olarak bulunmuştur. Baba formu için boyutlara ilişkin elde edilen iç tutarlılık katsayıları; şiddetli red .80, gizli red, .77, gerçekçi olmayan beklentiler .73, aşağılama .89 ve kabul/saygı boyutunda ise .85 olarak bulunmuştur. Anne formu için boyutlara ilişkin elde edilen iç tutarlılık katsayıları; şiddetli red .83, gizli red, .78, gerçekçi olmayan beklentiler .73, aşağılama .91 ve kabul/saygı boyutunda ise .86 olduğu görülmüştür.

5 alt boyut,32 madde

Şiddetli Reddetme (5 m): Beni haksız yere cezalandırır/cezalandırırdı.

Gizli Reddetme (5 m): Aile dışında kimselerle beraber olmamı istemez/istemezdi.

Gerçek Dışı Beklentiler (6 m): Benden yapabileceğimin ötesinde beklentileri var/vardı.

Aşağılama (9 m): Bana çirkin,kötü adlar takar/takardı.

Kabul/Saygı (7 m): Duygularımı ona açıkça ifade edebilirim/edebilirdim.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme (Hemen hemen hiçbir zaman,nadiren,sık sık,hemen hemen her zaman)
İletişim: