Çocuk Anababa İlişki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgün, E. ve Yeşilyaprak, B. (2010, Aralık). Çocuk Anababa İlişki Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 44-53.

Sorumlu Yazar: 
Ege Akgün
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini ölçmek için kapsam ve yapı geçerliği kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık katsayıları (Cronbach alfa) Çatışma boyutu alt ölçeği için .85; Olumlu boyut alt ölçeği için .73 ve toplam için .73 olarak bulunmuştur. Spearman Brown düzeltmesinden sonra testin iki yarısı arası korelasyonu ise aynı sırayla .84, .73 ve.72’dir. Bulunan değerler ölçeğin güvenirliği için yeterli sayılacak düzeydedir.

24 madde ve 2 alt boyut

Çatışma (14 m):
Olumlu İlişki (10 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle uygun değil- 5=kesinlikle çok uygun)
İletişim: