Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2013). Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye stardardizasyon çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 100-109. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6219

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 

DEHB İçin DFA ile elde edilen uyum istatistikleri ise
x2/sd=431,51:53=8,14; RMSEA=0,051, RMR=0,021, GFI=0,97,
AGFI=0,96, CFI=0,96, NFI=0,95, NNFI=0,95’dır. Maddelerin faktör
standardize katsayıları (yük değerleri) 0,33 ile 0,60 arasındadır ve
tümü 0,01 düzeyinde anlamlıdır

Güvenirlik: 

Cronbach alfa ve iki yarı güvenirlik katsayıları
sırasıyla 0,85-0,55 ve 0,80-0,50 arasındadır. Test-tekrar test
güvenirlik değerleri ise 0,73-0,35’dir.

3 alt boyut ve 27 madde
Karşı Gelme
Hiperaktivite
Bilişsel Problemler-Dikkatsizlik

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0=hiçbir zaman doğru değil, 3=Çok doğru)
İletişim: