Sosyal İlişki Gereksinimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ünal-Karagüven, M., Karaman-Ekşioğlu, M. ve Gül, Ç. (2020). Özerklik teorisi ve Sosyal İlişki Gereksinimi Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , 6 , 366-377 .

Geçerlik: 

ÇDÖ-10 ile samimiyet arasında 0,101, yakınlık arasında 0,109, toplam puan
ile 0,103 pozitif yönde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Ayrıca tablo 4’te SİGÖ alt ölçekler arasında da .875 ile .965 arasında anlamlı ilişkiler gösterdiği göstermektedir. Ulaşılan bu değerler ölçeğin kavramsal geçerliği için kanıt niteliğindedir.
SİGÖ’nin ayırt ediciliğini sınamak için yapılan hipotez testi sonuçlarında; cinsiyet farklılığının, bulunduğu bölümden memnun olmanın ve annenin çalışıyor olmasının ortalamaları etkilediği bulunmuştur. T-test sonuçlarına göre erkeklerin puan ortalamaları hem iki alt boyutta hem de toplam puanda kızlardan daha yüksektir; samimiyet: (t=-2.31, sd=6.49, p≤.05), yakınlık: (t=-2.65, sd=6.48,
p≤.05) ve toplam puan: (t=-2.12, sd=12.66, p≤.05). Bulunduğu bölümden memnun olan öğrenciler ile olmayanlar arasında t-test sonuçlarına göre alt ölçek ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur; samimiyet: (t=2.70, sd=5.52, p≤.01), yakınlık: (t=2.09, sd=5.86, p≤.05), toplam puan: (t=2.47, sd=10.82, p≤.05). Annesi çalışanların her boyutta ortalamaları çalışmayanlardan daha yüksektir; kabul: (t=-1.79, sd=4.91, p≤.05), yakınlık: (t=-2.77, sd=5.74, p≤.01), toplam puan: (t=-2.40, sd=10.20, p≤.05). Bu
sonuçlar ölçeğin ayırt ediciliği özelliğini kanıtlamaktadır.

Güvenirlik: 

Alttestlere ait korelasyon değerleri; 0.613 ile 0.658 arasında ve pozitif yönde anlamlıdır (p≤ 0.01). Cronbach alfa değerleri ise 0.88 ile 0.93 arasında değişmektedir. Orijinal ölçeğin uygulamasından elde edilen değer ise 0.87 olarak belirlenmiştir. Bu durum her iki formun benzer olduğunu işaret etmektedir. Tüm teste ait Cronbach alfa değeri (0.93), ölçeğin genel içtutarlık ve benzeşiklik düzeyinin tatminkâr olduğunu göstermiştir.

Samimiyet ( 5 m )
Yakınlık ( 5 m )

Derecelendirme: 
7’li Derecelendirme (1= kesinlikle katılmıyorum – 7= kesinlikle katılıyorum)