Çocuk Depresif Belirti Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erol, E., Zabcı, N., ve Şimşek, Ö. F. (2020). Çocuk Depresif Belirti Ölçeği geliştirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi,21(ek2),14-20. doi: 10.5455/apd.105601

Sorumlu Yazar: 
Elif Erol
Geçerlik: 

Ölçeğin geliştirilme aşamasındaki geçerlilik analizlerinde KMO değeri 0.97 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliğini test etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Çocuk Depresif Belirti Değerlendirme Ölçeği ve Conners’ Ana Baba Derecelendirme Ölçeği-Kısa Form (CADÖ-48) arasındaki ilişkiye bakılmış ve birçok boyutta istatistiksel olarak orta ve yüksek düzey- de anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizleri için iç tutarlılığa bakılmıştır. Ölçeğin toplamının Cronbach alfa katsayısı 0.95’tir. oÖlçeğin farklı zamanlarda yapılan ölçümlere duyarlılığını belirlemek amacıyla test-tekrar test uygulanarak ilk uygulama ve son uygulama arasındaki korelasyonlar 0.86-0.95 arasında bulunmuş; tutarlı sonuçlarla güvenilir olduğu görülmüştür.

56 madde

Derecelendirme: 
5li likert (1- “hiçbir zaman” 5- “her zaman”)
İletişim: