Cinsel Üreme Sağlığı Damgalama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayrakçeken, E. (2018). Genç kadınlarda cinsel ve üreme sağlığı damgalama ölçeği geçerlik ve güvenirliği (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Esra Bayrakçeken
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 3 faktörlü bir yapısının olduğu ve toplam varyansın %42’sini açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise, ölçeğin 3 faktörlü yapısının geçerli olduğu doğrulanmış ve X2 /sd oranı 2.83, RMSEA değeri 0.70, GFI değeri 0.93 ve AGFI değeri 0.85 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısının 0.83, madde-toplam puan korelasyonlarının 0.36 ile 0.63 arasında değiştiği belirlenmiş ve ölçekten herhangi bir madde çıkarılmamıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğini belirleyen Guttman Split-Half katsayısı 0.75 ve
Spearman-Brown katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: