Kiloya İlişkin Kendini Damgalama Ölçeği (KKDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, S.,& Çıray Gündüzoğlu, N. (2017). Kiloya ilişkin kendini damgalama ölçeğinin (kkdö) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 131). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Satı Doğan
Geçerlik: 

Ölçeğin içerik geçerliliği uzman görüşüne başvurularak yapıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği test tekrar test ve iç tutarlılık analiziyle test edildi.

2 alt boyut 12 madde
Kendini Aşağıya Çekme ( 6 m ) :
İçselleştirilmiş Damgalama Korkusu ( 6 m ) :

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: