Bulimiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergüney, F. E. (2012). Yeme bozukluğu hastalarında tedavi motivasyonu, beden imgesi ve depresyonun değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
F. Elif ERGÜNEY
Geçerlik: 

Ayırdeden geçerlilik kapsamında remisyonda olan BN vakalarının tedavi motivasyonu puanları, akut durumda olanlardan anlamlı derecede yüksek olarak bulgulanmıştır (t(29)=-3.300, p<.01).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .91, yakınsak geçerliliği kapsamında YBDÖ ile korelasyonu .-625 (p<.001) olarak
belirtilmiştir.

18 madde

Derecelendirme: 
İletişim: