Fiziksel Aktiviteye Dâhil Olan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Verenlerin Kendilerinde Gözlediği Değişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ardahan, F. ve Uludağ, H. (2015). Meme Kanserli Kadınlara Bakım Hizmeti Veren Hasta Yakınlarının Hastalarında ve Kendilerinde Gözledikleri Değişimi belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeklerin güvenirlilik geçerlilik çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, (5)1, 89-100. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2015111370

Sorumlu Yazar: 
Faik Ardahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 8 madde
Etkin Zaman Yönetimi (6m): Yakınımla ilgilenmekten kaynaklı üstümdeki iş yükü azaldı.
Hastamla İlgili Kaygı (2m): Yakınımın hastalığı ile duyduğum kaygım azaldı.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: