Fiziksel Aktiviteye Dâhil Olan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Verenlerin Hastalarında Gözlediği Değişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ardahan, F. ve Uludağ, H. (2015). Meme kanserli kadınlara bakım hizmeti veren hasta yakınlarının hastalarında ve kendilerinde gözledikleri değişimi belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeklerinin güvenirlilik geçerlilik çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, (5)1, 89-100. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2015111370

Sorumlu Yazar: 
Faik Ardahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 22 madde
Şikayette ve Yorgunlukta Azalma (5m): Ev işlerini yaparken yorgunlukları azaldı.
Liderlik Becerisi/ Başarma (6m): Aile bireylerine liderlik etme becerisi arttı.
Hayata Olumlu Yaklaşım (5m): Güne daha mutlu başlamasına sebep oldu.
Güçlü Olma (3m): Fiziksel olarak daha güçlü hissetti.
Kendine Güven (3m): Hastalığına karşı kendine olan güveni arttı.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: