Anoreksiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergüney, F. E. (2012). Yeme bozukluğu hastalarında tedavi motivasyonu, beden imgesi ve depresyonun değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
F. Elif ERGÜNEY
Geçerlik: 

Ayırdeden geçerlilik kapsamında remisyonda olan AN vakalarının tedavi motivasyonu puanlarının, akut durumda olan AN vakalarının tedavi motivasyonu puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulgulanmıştır (t(42)=-4.614, p<.001).

Güvenirlik: 

ANDEÖ’nün güvenirlik çalışmasında iç tutarlılık analizi kapsamında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .92, yakınsak
geçerliliği için Yeme Bozukluğunu Değerlendirme Ölçeği (YBDÖ) ile yapılan korelasyonu .-734 (p<.001) bulunmuştur.

20 madde

Derecelendirme: 
İletişim: