Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oflaz, F.B., Karaca, N.B., Özçadırcı, A., Arın, G., Karabulut, J., Erden, A., … Ünal, E. (2018). Bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı ölçeğinin romatoid artrit tanısı alan bireylerde geçerliği, güvenirliği ve duyarlılığının belirlenmesi. 19. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.104-105). Muğla, Bodrum.

Sorumlu Yazar: 
Edibe Ünal
Geçerlik: 

BETY ölçeği ile RA’lı bireyler için özel olarak geliştirilmiş olan RAQoL arasında çok yüksek derecede (r=0,814 , p<0,001), bireylerin fonksiyonel durumları hakkında bilgi veren HAQ ile yüksek derecede (r=0,609 , p<0,001), genel yaşam kalitesi ölçeği olan SF-36’nın alt parametreleri olan fiziksel nedenlere bağlı rol güçlüğü (FRG), emosyonel nedenlere bağlı rol güçlüğü (ERG), fiziksel fonksiyon (FF), sosyal fonksiyon (SF), ağrı (A) ve genel sağlık algısı (GSA) arasında orta derecede (r=-0,413 ile -0,596 arasında, p<0,001) iken mental sağlık (MS) ve vitalite (V) alt parametreleriyle arasında zayıf derecede (sırasıyla; r=-0,361 , p<0,001 ; r=- 0,375 , p<0,001), anksiyete ve depresyonun klinik dışı ölçümünü sağlayan HADS-A ile yüksek derecede (r=0,636 , p<0,001) ve HADS-D ile orta derecede (r=0,571 , p<0,001) korelasyon bulundu.

Güvenirlik: 

BETY ölçeğinin iç tutarlığını analiz için, tüm bireylerin ilk doldurduğu ölçeğe verdiği cevapların toplam skoru hesaplandı ve Cronbach alfa değerine bakıldı ve 0,937 bulundu. Katsayının 1’e yakın olması ölçeğin yüksek iç tutarlığını ve ölçeğin güvenilir olduğunu gösterdi.

30 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= hayır hiçbir zaman – 4= evet her zaman)
İletişim: