Bilgisayar Programcılığı Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcı,M., ve Ersoy,H. (2018). The Adaptation of Learning Motivation in Computer Programming Courses Scale into Turkish: The study of validity and reliability. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 8(1). 73-81.

Sorumlu Yazar: 
Ümmühan Avcı
Geçerlik: 

DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri χ2=363.75, df=137, p=.000; RMSEA=0.073; χ2/
df=2.65; NFI=0.94; NNFI=0.96; SRMR=0.06; CFI=0.96; GFI=0.89; AGFI=0.85; IFI=0.96 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısının ölçeğin tamamında 0.90 olduğu ve faktörler bazında 0.71 ile 0.83 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin, bilgisayar programlama derslerinde öğrenme motivasyonunun ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Toplam madde sayısı 19 ‘dur.
Tutum ve beklenti 4 madde
Zorlayıcı amaçlar 3 madde
Belirgin hedefler 3 madde
Ödül ve takdir 3 madde
Ceza 2 madde
Sosyal baskı ve rekabet 4 madde

Örnek maddeler:

Program yazmadaki yüksek performansın yüksek not almamda bana yararlı olacağını bilirsem programlamada daha başarılı olurum.
Daha önce hiç karşılaşmadığım bir problemi çözmek için bir program yazmak gerektiğinde, programı tamamlamaya ve bu süreçte yeni öğrenme deneyimleri elde etmeye motive olurum.
Programlama çalışmasının amacı hakkında net olduğumda daha iyi yapmaya motive olurum.
Öğretmenin cesaretlendirmesi ve hakkımda olumlu yorum yapması programlama öğrenmek için beni motive eder.
Eğer notlarımın kırıldığını bilirsem, programlamada daha az hata yaparım.
Sınıf arkadaşlarım daha başarılı olurlarsa, onları yakalamak için programlamayı daha iyi öğrenmeye motive olurum.

Derecelendirme: 
1- hiç katılmıyorum” ile “6- tamamen katılıyorum
İletişim: