BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şimşek, N. (2002). BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47. http://www.ebuline.com/pdfs/1Sayi/1-3.pdf

Sorumlu Yazar: 
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Şimşek
Geçerlik: 

Çalışmalar sonunda envanterin üç boyutluluğu, açıklanan varyans miktarının tatmin edici olduğu, her bir maddenin rotasyon öncesi ve sonrası faktör tükleri ile madde-alt test ve madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu doğrulanmıştır.Ü. faktörün birlikte açıkladığı toplam varyans %42,923’tür. Bu değer sosyal bilimler için yeterli sayılan bir değerdir. Tüm maddelerin faktör yükleri .40’ın üstündedir. Bu değer ise bir madddenin ölçme aracına alınabilmesi için öngörülen .40 faktör yükü alt ölçütünü karşılamaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha ile hesaplanan güvenilirlik katsayıları bedensel biçem için .684; işitsel biçem için .771; görsel biçem için.793; tüm envanter için .844’tür. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenilirlik düzeyinin .70-.80 olduğu (Özgüven,1994) dikkate alınırsa, envanterin tümüne ilişkin güvenilirilik düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir.

3 alt boyut ve 48 madde

Bedensel (16 m): Çalışırken kalkıp dolaşmaya ihtiyaç duyarım ve sık sık ara veririm.

İşitsel (16 m): Çocukken öğrendiğim şarkıları genellikle iyi hatırlarım.

Görsel (16 m): Bir haritadaki ayrıntıları genellikle zorlanmadan hatırlayabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: