Bağımsız Öğrenme Farkındalığı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sökmen, Y., Taş, Y., Yeşilyurt, S. ve Nalçacı, A. (2017). Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study. İlköğretim Online, 16(1), 114-128.

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Sökmen
Geçerlik: 

ölçeğin faktör yapısının doğruluğunu test etmek amacıyla, ikinci örneklemden toplanan veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory factor analysis) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapılmadan önce veri setinde uç skorların olup olmadığı incelenmiş, çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılarak değişkenlerin tek değişkenli ve çok değişkenli olarak normal dağılım sergilediği görülmüştür.
ikinci çalışmada yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, elde edilen uyum iyiliği indeksleri; χ2/df= 2,28, RMSEA=0,080, SRMR=0,071, NNFI=0,930, CFI=0,933 olarak 127 bulunmuştur. Bu uyum indekslerine bakıldığında, önerilen 3 faktörlü yapının veri seti ile uyum sağladığı söylenebilir. Ancak, bazı maddelerin düşük faktör yüküne sahip olduğu tespit edilmiştir. İkinci çalışma sonucunda düşük faktör yüküne sahip olan maddeler yeniden düzenlenerek, BÖFE üçüncü örnekleme uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, yeniden düzenlenen maddelerin faktör yüklerinde bir artış olmadığı görülmüştür. Bu maddelerin hata varyansları da yüksek olduğu için ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Son modelde elde edilen uyum iyiliği indeksleri (χ2/df= 2,59, RMSEA= 0,085, SRMR=0,070, NNFI=0,931, CFI=0,935), önerilen model ile veri uyumunun iyi olduğunu desteklemektedir.

Güvenirlik: 

Metacognitive knowledge(13 madde): I know which assignments students really need to work at systematically.
Metacognitive skill (13 madde): While working on an assignment I pay attention to whether I am carrying out all parts of it
Metacognitive attitude( 10 madde): I ignore feedback from tutors on my method of work

Derecelendirme: 
7’li Likert
İletişim: