Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/60685/855962

Sorumlu Yazar: 
Ahmet TEMEL
Geçerlik: 

Yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla birinci çalışma grubuna yapılan AFA sonucunda toplam varyansın %58,328’ini açıklayan 28 madde ve 5 faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler; sorumluluk, adalet, yardımseverlik, öz denetim ve dostluk olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. İkinci gruba yapılan DFA’ya göre (χ2/sd: 2,851; GFI: .91; AGFI: .90; CFI: .93; RMSEA: .04; RMR: .03; IFI: .93; TLI: .93) ölçek kabul edilebilir uyum indeks değerlerine sahiptir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test analizinde pozitif yönlü .99 mükemmel ilişkili bulunmuştur.

28

Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: