Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Varol, Y. K. (2014). Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğinin TürkçeyeuUyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 221-235.

Sorumlu Yazar: 
Yaprak Kalemoğlu Varol
Geçerlik: 

Dil Geçerliği için Geri Çevirme Yöntemi kullanılmıştır.Lisesi birinci sınıfta okumakta olan 20 öğrenciye ikişer hafta ara ile önce ölçeğin orijinal formu sonra da Türkçeye çevrilmiş hali uygulanmıştır. Her iki ölçekten alınan puanlar arasındaki tutarlılık test edilmiş, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısına bakılmış ve .995 bulunmuştur.
DFA ile hesaplanan Ki Kare oranı 1.78’dir. RMSEA 0,064, SRMR 0,033, NFI 0,97, NNFI 0,98, CFI 0,99, GFI, 0,88 VE AGFI 0,84 olarak hesaplanmıştır. Path katsayıları ise 0,79 ile 0,97 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha Katsayısı ölçeğin geneli için .94 olarak hesaplanmıştır. Birinci alt boyut olan “Bilişsel Süreçler” için iç tutarlık katsayısı .93, ikinci alt boyut “Somatik Anksiyete” için .97 ve üçüncü “Endişe” alt boyutu için iç tutarlık katsayısı .98 olarak belirlenmiştir.Test-tekrar test güvenirliğini belirlemek amacıyla ölçek iki hafta ara ile 32 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı .96 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut,18 maddeden oluşmuştur.

Bilişsel Süreçler (6 m)

Somatik Anksiyete (6 m)

Endişe (6 m)

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: