Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uğraş, S. ve Dindar, M . (2019). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1) , 23-34 .

Sorumlu Yazar: 
Sinan UĞRAŞ
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğinin test edilmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği için t testi, cronbach alpha değerine bakılmıştır.

Çalışma Arzusu ( 6 madde )
Beden Eğitimine Verilen Değer ( 6 madde )

Derecelendirme: 
7’li Likert Tip ( 1= kesinlikle katılmıyorum – 7= kesinlikle katılıyorum )
İletişim: