Beden Eğitimi Dersine Yönelik Problem Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bozdemir, R. (2012). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde karşılaştıkları problemlere yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Recep Bozdemir
Geçerlik: 

Uzmanlara verilen 44 maddelik ölçeğin her bir maddesi için kapsam geçerlilik oranları bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamsız bulunan maddeler elimine edildikten sonra geriye kalan 22 maddenin kapsam geçerlilik oranlarının ortalaması alınarak kapsam geçerlilik indeksi 0.78 olarak bulunmuştur. Ölçeği oluşturan maddeler için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için yapılan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde 22 madde 4 alt boyutta tanımlanan ölçeğin iç tutarlılığının kabul edilebilir sınırların içinde olduğu görülmüştür. Ölçeğin faktör katsayılarının 0.753 ile 0.559 arasında olması ölçeğin güvenirliğinin göstergesidir. Katsayı değerlerinin ölçek için elde edilen bu değerler kabul edilebilirlik düzeyindedir.

22 madde ve 4 alt boyut
Uygulama problemleri
Fiziksel problemler
Önemseme problemleri
Formasyon problemleri

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: