Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yanık, M. ve Çamlıyer, H. (2013). Ortaöğretimde Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 691-705.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla ölçek formunda yer alan 25 madde maddetoplam test puanı korelâsyon hesaplamasından sonra korelasyon katsayıları .20′ nin altında kalan maddeler çıkarılmıştır. Kalan 18 madde için faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; Anti-İmage Correlasyon matrisi çıktısı incelendiğinde soruların aldığı değerin 0,50′ nin altına inmediği görülmüştür

Güvenirlik: 

Eğitim araştırmalarında kullanılan ölçeklerin temel problemlerinin başında güvenilirliğinin sağlanıp sağlanmadığı gelmektedir (Reid, 2006). Nitekim ölçek geçerliliğinin ilk şartı güvenilirliğin sağlanmasıdır. Bu aşamada, ölçek güvenilirliğini test etmek amacıyla maddelerin madde-toplam test puanı korelâsyonu ve Cronbach-Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri hesaplanarak incelenmiştir. Cronbach-Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri, ölçeğin test puanları arasındaki iç tutarlılığının bir ölçüsüdür ve 0,70 üzeri değerler test güvenilirliği için yeterli kabul edilmektedir. Madde-toplam test puanı korelâsyonu ise madde puanı ile test maddeleri toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanılır. Madde-toplam test puanı korelâsyonunun yüksek ve pozitif çıkması ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu gösterir

Derecelendirme: 
5’li Likert