İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kır, R. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

Sorumlu Yazar: 
Rıdvan KIR
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için ilk olarak faktör analizi yapılmıştır. Ancak faktör analizi işlemi yapılmadan önce, elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığına Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile bakılmış ve KMO değeri 0,90 olarak
bulunmuştur. KMO değeri 0,50’nin üzerinde olduğu için faktör analizi yapımına uygun bulunmuştur. Faktör analizi uygulamasından önce yapılan bir başka analiz ise Bartlett Testi’dir. Bu testin yapılmasının amacı ise faktör analizinde elde edilen korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını tespit etmektir (Bayram, 2004). Yapılan Bartlett Testi sonucu (p=0.000) anlamlı olduğu için ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu görülmüş ve böylece faktör analizi uygulamasına geçilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği için iç tutarlılık kat sayısına (Cronbach Alfa) bakılmıştır. Elde edilen üç faktörün iç tutarlılık analizleri yapılmış; Faktör 1 için Coranbach Alfa katsayısı 0,88, Faktör 2 için Coranbach Alfa katsayısı 0,80 ve Faktör 3 için Coranbach
Alfa katsayısı 0,67 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut ve 20 madde
Derse ilgi,faktör
Öğretmene karşı tutum ve faktör
Ders saati

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılıyorum – 5=kesinliklekatılmıyorum)
İletişim: