Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özyalavaç, N. T. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya Anadolu Liseleri Örneği). (Yüksek Lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Nur Tuba Özyalvaç
Geçerlik: 

Geçerlilik, bir ölçme aracının bir özelliği ölçebilme derecesidir (Çetin 2006). Geçerliliğin birçok türü vardır. Bu türler; kapsam geçerliliği, yordama geçerliliği, görünüş geçerliliği, ölçüt geçerliliği ve yapı geçerliliğidir (Tavşancıl 2002). Bu çalışmada geliştirilen ölçeğin geçerliliği için ölçeğin kapsam geçerliliğine ve yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliliği, bir bütün olarak ölçeğin ve ölçekteki her bir maddenin maksada ne derece hizmet etiği ile ilgilidir (Tekin 2004). Bu bağlamda oluşturulan ölçek taslağının kapsam geçerliliğini sağlamak için konu ile ilgili uzman görüşlerine başvurulmuştur. Görüşlerine başvurulan uzmanlar 6’sı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları öğretim üyelerinden, 1’i
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesinden ve 1’i de Eğitim Bilimleri bölümü öğretim üyesinden oluşmaktadır. Uzman görüşlerine göre gözden geçirilen ölçek taslağı, imla ve ifade hatalarının düzeltilmesi Türkçe öğretmenleri tarafından yapılmıştır. Ölçek taslağı gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlilik, bir ölçümün bir bilimsel açıklamanın ölçmek ya da açıklamak istediği şeyi tutarlı bir biçimde ve doğru olarak göstermesi veya açıklaması niteliğidir (Gökçe 1999). Diğer bir deyişle güvenirlilik, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır (Karasar 1998). Başka bir değişle, güvenirlilik, bir ölçme aracının her ölçmede birbirine yakın sonuçlar vermesidir (Balcı 2005). Bu bağlamda ölçeğin güvenirliliği için iç tutarlılık kat sayısına (Cronbach Alfa) bakılmıştır. Ölçeğin 600 kişiye uygulanmasında ortaya çıkan Cronbach Alfa katsayısı 0,94’tir. Uzmanlara göre alfa katsayısı 0,80 ile 1 arasında ise ölçek yüksek güvenirliliğe sahiptir (Tavşancıl 2002, Alpar 2001). Bu durumda geliştirilen ölçeğin güvenirliliğinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca ölçek 55 ortaöğretim öğrencesine 45
gün arayla “test tekrar test” tekniği uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda ölçeğin Pearson Momentler Çarpım korelasyon sayısı 0,80 olarak bulunmuştur. Bir ölçeğin güvenilir sayılabilmesi için korelasyon kat sayısının en az 0,70 olması gerekmektedir (Tavşancıl 2002). Bu sonuç beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir.

1. Beden eğitimi derslerini sabırsızlıkla beklerim.
2. Beden eğitimi derslerinde kendimi zinde hissederim
3. Beden eğitimi dersini gereksiz bir ders olarak görüyorum.
4. Beden eğitimi ders aktivitelerinde iyi duruş alışkanlığı kazanıyorum.
5. Beden eğitimi derslerinde karsılaştığımız spor dallarının (voleybol, futbol vs.)
saha ölçüleri, araç ve gereçleri ile ilgili bilgiler ilgimi çekiyor.
6. Beden eğitimi dersinde karsılaştığımız spor dalları ile ilgili temel becerileri
(parmak pas, vs) öğrenmekten zevk alıyorum.
7. Beden eğitimi dersleri sayesinde sporun sağlığa ne kadar yararlı olduğunu
anlıyorum.
8. Beden eğitimi derslerinde öğrendiğim becerileri okul dışı aktivitelerde de
uyguluyorum.
9. Beden eğitimi derslerinde temel sağlık kuralları ile ilgili bilgilerim artıyor.
10. Beden eğitimi ders etkinlikleri az iletişim kurduğum sınıf arkadaşlarımla
iletişimimizi artırıyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert