Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, Y. (2013). Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 96-114.

Sorumlu Yazar: 
Yakup Koç
Geçerlik: 

Ölçeğinin faktör yapısına kanıt sağlamak amacıyla yapılan DFA sonucunda; X2 /sd=2.00, RMSEA= .067, SRMR= .08, CFI= .95, GFI= .85, AGFI= .82, NFI= .90 ve NNFI=.95 değerleri elde edilmiştir. Ölçeğin madde korelasyonlarının .31 ile .70 arasında değiştiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin 449 kişiye uygulanmasında ortaya çıkan Cronbach Alfa katsayısı .88’dir. Faktörler bazında Cronbach
Alfa katsayılarına bakıldığında Faktör 1 için .86, Faktör 2 için ise .84 değerleri bulunmuştur.

2 Alt boyut ve 22 Madde
Sportmenliğe Uygun Davranışları Sergileme (11 m): Beden eğitimi dersinde heyecanlanıp oyun kuralına uymadığım da rakibimden özür dilerim.
Sportmenliğe Uygun Olmayan Davranışlardan Kaçınma (11 m): Beden eğitimi dersinde yendiğim zaman karşı takım oyuncusuyla dalga geçerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: