Ana-Babalar İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erman, Ö. ve Güven, Ö. (2011). Beden Eğitimi Dersine Yönelik Ana-Baba Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 184-196.

Sorumlu Yazar: 
Özbay Güven
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde; ölçeğin 4
faktörlü olduğu tespit edilmiş ve madde sayısı da 21 olarak belirlenmiştir. Madde yük değerleri
I.Faktör için 0.691-0.804; II.Faktör için 0.543-0.768; III.Faktör için 0.557-0.806 ve IV.Faktör için ise
0.586-0.801 arasındadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alpha güvenirlik ve iki
yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,90 ve 0,76
olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına
yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanan ölçeğin, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması
sonucunda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir.

21 madde ve 4 alt boyut
Algısal Boyut (8 m): Beden eğitimi bana çok anlamsız geliyor
İşlevsel Boyut (5 m): Çocuğumun güven duygusu beden eğitimi derslerinde daha çok gelişir
Destek Boyutu (4 m): Çocuğumu, beden eğitimi dersi aktivitelerine katılması yönünde
cesaretlendiririm.
Önem Boyutu (4 m): Beden eğitimi dersi, en az diğer dersler kadar önemlidir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: