Beden Eğitimi Dersi için Durumsal Güdülenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Daşdan-Ada, E. N., Aşçı, F. H., Kazak-Çetinkalp, F. Z. ve Altıparmak, M. E. (2012) Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 7-12.

Sorumlu Yazar: 
Elif Nilay Daşdan Ada
Geçerlik: 

Yapı geçerliğine ilişkin bulgular, orijinal ölçeğin dört faktör yapısıyla tutarlıdır. Uyum indeks değerleri, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.064, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, NFI = 0.93; NNFI = 0.93, CFI = 0.95 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin iç tutarlık katsayıları sırasıyla, 0.79, 0.73, 0.77 ve 0.79’dur (18).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin güvenirliğinin sınanması için hesaplanan iç tutarlık katsayıları; İçsel güdülenme için 0.71, Özdeşimle düzenleme için 0.72, Dışsal düzenleme için 0.79, ve Güdülenmeme için 0.78 olarak bulunmuştur

4 alt boyut ve 16 madde
İçsel güdülenme(4)
Özdeşimle düzenleme (4)
Dışsal düzenleme (4)
Güdülenmeme (4)

Derecelendirme: 
7li Likert