Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünlü, H. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ) geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2005-2020.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Ünlü
Geçerlik: 

Birinci faktör toplam varyansın % 30,77’sini, ikinci faktör toplam varyansın % 23,30’unu açıklarken; iki alt faktörün birlikte toplam varyansın % 54,08’ini açıkladığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen yüksek uyum değerleri, ölçeğin 2 faktörlü yapısının doğrulandığını göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmış birinci alt faktör için ,90; ikinci alt faktör için ,86 ve ölçeğin tamamı için ,88 olarak belirlenmiştir

2 alt boyut ve 23 madde
Mesleğe Yönelik Sevgi (13 m): Beden eğitimi öğretmenliği mesleğini sporun içinden geldiğim için seviyorum.
Mesleğe Yönelik Kaygı (10 m): Mümkün olsa beden eğitimi öğretmenliği yerine başka bir mesleği seçerdim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: