Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üstün, Y. (2013). Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Üstün
Geçerlik: 

Ölçeğe uygulanan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %66.523’ünü açıklayan 5 faktör elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılığın güvenirliği Cronbach Alpha değeri; 0.79, alt boyutları Cronbach Alpha değeri ise 0.70- 0.90 arasında bulunmuştur

Ölçek 13 madde ve beş faktörden oluşmaktadır.
Yeterlilik (3m): Basınç ülserlerini önlemeye yönelik becerilerime güveniyorum.
Öncelik (3m): Basınç ülserlerini önlemek çok fazla dikkat gerektirir.
Etki (3m): Basınç ülseri hastaya neredeyse hiç rahatsızlık vermez.
Sorumluluk (2m): Hastamda basınç ülseri gelişirse kendimi sorumlu hissetmem.
Önlemenin etkinliği (2m): Yüksek riskli hastalarda basınç ülserleri önlenebilir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: