Başarısızlık Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kandemir, M., Hayran, Y. (2019). Üniversite Öğrencileri İçin Başarısızlık Korkusu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’ nda sunulan bildiri. Nevşehir, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Yunus Hayran
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek boyuttan oluştuğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .91 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: