Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Rada, S., Raba, S. ve Yılmaz, S. (2016). Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kesit Akademi Dergisi, 4, 336-343.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizinde 10 maddeden oluşan tek boyutlu modelin yeterli uyum verdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .90 olarak bulunmuştur.

Ölçek 10 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=bana hiç uygun değil- 5 =bana çok uygun)
İletişim: