Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, R. (2016). Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Ruveyde Aydın
Geçerlik: 

DFA’nın uyum indekslerinin, Ki-kare (x²) İyilik Uyumu x²(94)=159.93 (p=0.000), x²/sd=1.70, Yaklaşık Hataların Ortalama Karakökü (RMSEA) 0.05, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) 0.94, Karşılaştırılmalı Uyum İndeksi (CFI) 0.96, Standartize Edilmiş Artık Ortalamaların Karakökü (SRMR) 0.06 ve İyilik Uyum İndeksi (GFI) 0.91 olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin genel cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.73’tür ve ölçek alt boyutlarından, Öz Bakım Boyutu’nun 0.66, Anne Psikolojisi Alt Boyutu’nun 0.71, Bebek Bakımı Alt Boyutu’nun 0.62, Sosyal Destek Alt Boyutu’nun 0.69, Anneliğe Uyum Alt Boyutu’nun 0.50 olduğu hesaplanmıştır.

5 alt boyut ve 16 madde
Öz Bakım (3 m)
Anne Psikolojisi ( 2 m)
Bebek Bakım (4 m)
Sosyal Destek (3 m)
Anneliğe Uyum (4 m)

Derecelendirme: 
7’li Likert (0= Kesinlikle Katılmıyorum – 6= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: