Babasavar Annelik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dönmez, Ö. (2019). Babasavar Annelik Ölçeği’nin geliştirilmesi ve okul öncesi çağda çocuğu olan anne-babaların etkileşim davranışlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Dönmez
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 57 maddelik 5 faktörlü bir yapıda olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa değerleri hesaplanmış ve madde analizleri yapılmıştır. Modern Annelik alt boyutu için Cronbach Alfa değeri .89, İki Kat Sorumlu Annelik alt boyutu için .87, Aşırı Bağlı Annelik alt boyutu için .85, Geleneksel Annelik alt boyutu için .71, Dolaylı Annelik alt boyutu için .63, ölçeğin tamamı için ise .90’dır.

Ölçek 57 madde beş faktörlü yapıdadır.
Modern Annelik (66m): Ebeveynlik ile ilgili konularda eşim ile işbirliği yaparız.
İki Kat Sorumlu Annelik (40m): Eşim çocuğumla ilgilenmez.
Aşırı Bağlı Annelik (8m): Çocuğumla birbirimize aşırı bağlıyız.
Geleneksel Annelik (48m): Ev işlerini eşime öğretene kadar kendim yaparım.
Dolaylı Annelik (4m): Eşim hakkında olumsuz fikirlerimi çocuğumla paylaşırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=bazen, 4=genellikle ve 5=her zaman)
İletişim: