Astronomi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Canbazoğlu-Bilici, S., Öner-Armağan, F., Kozcu-Çakır, N. ve Yürük, N. (2012). Astronomi Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 9(2), 116-127.

Sorumlu Yazar: 
Sedef Canbazoglu-Bilici
Geçerlik: 

ATÖ’nün yapı geçerliği için yapılan AFA sonucunda, ölçeğin özgün ölçekteki
gibi dört faktörlü bir yapıda olmadığı ancak bu dört faktörlü yapının birbiriyle iç içe geçmiş
olarak iki faktör altında toplandığı ve 15 maddeden oluşan bir yapıda olduğu belirlenmiştir

Diğer bir faktör analizi olan DFA sonucunda ortaya çıkan uyum indeksi değerleri (χ2/df =2.02, RMSEA=.06, RMR=.06, GFI=.91, AGFI=.88, CFI=.94, NNFI=.93, NFI=.89) ölçeğin geçerli bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik çalışmaları sonucunda, tüm ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayısının .80 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ölçme aracının her alt boyutu için iç tutarlılık
katsayıları da incelenmiştir. Yapılan bu analizler sonunda, alt faktörlerin Cronbach alfa
güvenirlik katsayıları birinci faktör için .71 ve ikinci faktör için .77 olarak hesaplanmıştır

2 alt boyut ve 15 madde
Astronomi Kavramlarını Anlamaya İlişkin Yeterlik (9 m): Astronomi bilimi ezber gerektiren çok sayıda olguyu içerir.
Astronomiye Yönelik İlgi ve Değer (6 m): Astronomi alanında neler yapıldığı ile ilgili hiçbir fikrim yok.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: