Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Astronomi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türk, C., Kalkan, H. (2017). Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Astronomi Tutum Ölçeği uyarlama çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,15(3), 69-96. Doi: 10.18026/cbayarsos.340970

Sorumlu Yazar: 
Cumhur Türk
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçekte kalan 18 maddenin 4 faktörde toplandığı görülmüştür. DFA sonrası hem faktörler için hem de ölçeğin bütünü için model veri uyumunun yüksek olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısının 0,898 olduğu tespit edilmiştir.

Ölçek 18 madde dört faktörlü yapıdadır.
Astronomi-Fen Doğa İlişkisi (15m): Astronomi sayesinde doğa hakkında bilgilenirim.
Astronomiye İlgi Duyma (2m): Astronomi dersi almaktan hoşlanmam.
Uygulamalı Öğrenme (8m): Astronomi konularını uygulamalı olarak daha iyi anlarım.
Astronominin Önemi (5m): Öğrendiğim astronomi konularını kısa bir süre sonra unuturum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: