Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Usta, İ., Uysal, Ö., & Okur, M. R. (2016). Çevrimiçi öğrenme tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Journal of International Social Research, 9(43),2215-2222.

Sorumlu Yazar: 
İlker Usta
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için yapılan faktör analizi sonuçlarına göre 20 maddeyi içeren 4 faktör toplamvaryansın %63,821’ini açıklamaktadır. İç tutarlık katsayıları (Cronbach alpha) genel kabul faktörü için 0.77, bireysel farkındalık faktörü için 0.85, kullanışlılık faktörü için 0.79 ve uygulama etkililiği için 0.68 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik testi sonucuna göre tüm ölçeğin içtutarlık katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur.

Çevrimiçi öğrenmede öğretmenden yeterli geribildirim alacağımı düşünüyorum.
Çevrimiçi öğrenmede yüz-yüze etkileşim olmaması beni rahatsız eder.
Çevrimiçi öğrenme yaygınlaştırılmalıdır.
Çoğu öğrenci çevrimiçi öğrenmeyi yüz yüzeye tercih ederler.
Çevrimiçi ortamlar zengin öğrenme etkinlikleri yoluyla birçok eğitsel problemin çözümünü kolaylaştırır.
Çevrimiçi öğrenme eğitim ve öğretime erişimi artırır.
Çevrimiçi öğrenmeyi daha ekonomik buluyorum.
İmkânım olsa başka derslerimi de çevrim içi alırım.
Çevrimiçi ortamı yüz yüze ortama tercih ederim.
Çevrimiçi ortamda kendimi rahat hissediyorum.
Çevrimiçi ortamda daha iyi öğrenebilirim.
Çevrimiçi ders almak beni ayrıcalıklı hissettirir.
Defter ve kitap taşımak istemediğim için çevrimiçi öğrenmeyi tercih ederim.
Kaçırdığım dersleri çevrimiçi öğrenme ile kendi kendime telafi edebilirim.
Çevrimiçi öğrenme zamanı verimli kullanmayı sağlar.
Çevrimiçi öğrenme dersi sürekli takip etmemi kolaylaştırır.
Çevrimiçi ortamlarda derse daha hazırlıklı gelmem gerektiğinin farkındayım.
Arkadaşlarımla çevrim içi ortamlarda daha rahat iletişime geçebilirim.
Çevrimiçi dersler öğrencilerin aktif katılımını gerektirmektedir.
Çevrimiçi ortamlarda hocaların derse daha hazırlıklı gelmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Derecelendirme: 
1=Kesinlikle Katılmıyorum – 2= Katılmıyorum – 3= Kararsızım – 4= Katılıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: