Stem’e ve Stem’in Alt Başlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keleş, F., Özenoğlu-Kiremit, H. ve Aktamış, H.(2017). Stem’e ve Stem’in Alt Başlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.771- 772). Denizli: Pamukkale Üniversitesi

Sorumlu Yazar: 
Feride Keleş
Geçerlik: 

SPSS 22 programı ile madde analizleri ve Açımlayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır. Ayrıca, Lisrel 8.8 istatistik programı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ve
maddelerin ayırt edicilik özelliğini belirlenmiştir. Son olarak da, ölçeklerde belirlenen alt faktörler, maddelerin içerikleri uygun olarak isimlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa Güvenirlik katsayısı .87’dir. Her alt faktörün Cronbach Alfa Güvenirlik katsayısı, 1.Faktör: .89, 2.Faktör: .68 ve 3.Faktör: .78 olarak hesaplanmıştır

Derecelendirme: 
5=Tamamen Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3=Fikrim Yok, 2=Katılmıyorum, 1=Tamamen Katılmıyorum